DOCUMENTEN

Ongevallen

Tot slot is het uiteraard belangrijk te weten wat er moet gebeuren bij ongevallen met kwetsures tot gevolg. Wanneer u tijdens een wedstrijd of training gekwetst geraakt en hiervoor medische hulp moet inschakelen moet u een ongevallenaangifte indienen om een beroep te kunnen doen op de verzekering.

De verzekering komt dan tussen in de gemaakte kosten. Zo een ongevallenformulier kan je steeds via de secretaris (Aaron Bobon), de club of deze website bekomen. Download het formulier hier. (deel A (aangifte) en deel B (medisch getuigschrift) afprinten op voor- en achterzijde van een A4 formaat)

Deel A (aangifte ongeval) kan u samen met onze secretaris invullen.

Deel B ( ‘Medisch Getuigschrift’ ) van het ongevallenformulier moet ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

Vergeet het kleefbriefje van het ziekenfonds niet op het ongevallenformulier te kleven. Vakje is aangeduid met rode stippellijn op het aangifteformulier!

Het volledig ingevulde formulier moet binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval bij de KBVB zijn. Dus 2 weken na het ongeval dient het formulier terug in het bezit te zijn van onze secretaris (Antoni De Ridder  0496/102903) .

Alle bewijzen van betaalde kosten dient men zorgvuldig bij te houden. Zorg dat de rekeningen van de apotheek op naam van de gekwetste speler staan (vermelden bij apotheker dat het voor de verzekering is).

Wanneer je als speler volledig hersteld bent moet je het formulier ‘Geneeskundig Getuigschrift van Herstel en Werkhervatting’ laten invullen door de behandelende geneesheer. Als je vroeger begint te spelen dan de datum die op het formulier vermeld werd of zonder dat een formulier werd ingevuld, is dit volledig op eigen risico en zonder verzekering!

Bij de secretaris brengt de speler vervolgens het volgende binnen:
– de bewijzen van de gemaakte kosten door het sportongeval (opgemaakt bij het ziekenfonds),
– alle eventuele andere rekeningen zoals bv. rekening van apotheker,…..
– het geneeskundig getuigschrift van “Herstel en Werkhervatting”.

Als alle kosten zijn ingediend zal de secretaris alles afrekenen.

Verder nog belangrijk:

*  Wanneer men de dokter raadpleegt en het Medisch Getuigschrift niet ingevuld werd, komt de K.B.V.B. NIET tussen in de kosten.

*  Wanneer er gedurende 6 maanden geen kosten worden ingediend wordt het dossier als afgesloten beschouwd. Dus als het om een langdurige revalidatie gaat overleg dan met de secretaris dat het dossier zeker niet vroegtijdig wordt afgesloten.

* Wanneer men een kinesist of fysiotherapeut raadpleegt ZONDER doktersvoorschrift, is dit VOLLEDIG TEN LASTE VAN DE SPELER.

Let goed op dat de noodzakelijke zittingen door de dokter op het “Medisch Getuigschrift” werden ingevuld.

Gebruik infrastructuur

Leden kunnen onder voorwaarden gebruik maken van onze infrastructuur

Reglement gebruik infrastructuur               Reserveringsformulier